Różaniec Pro Life

Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.

-św. Jan Paweł II

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC?

Wiele osób nie jest do konca pewnych jak odmawiać różaniec. Aby ułatwić Wam modlitwę, do poniższej instrukcji załączamy teksty modlitw w języku polskim i po łacinie.

Rozpoczynamy znakiem Krzyża świętego i modlitwą Wierzę w Boga

+ Znak Krzyża świętego+ (pol.)
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga (pol.)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny.

Amen.

+Signum Sanctae Crucis+ (łac.)

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen

Credo in Deum (łac.)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.
et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum;
qui conceptus est de Spiritu Sancto;
natus ex Maria Virgine;
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus;
descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis;
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum;
sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem;
remissionem peccatorum;
carnis resurrectionem;
vitam aeternam.

Amen.

Pierwszy paciorek –  Ojcze nasz

Ojcze Nasz (pol.)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.

Amen.

Pater Noster (łac.)

Pater noster, qui es in caelis
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra;
panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Amen.

Trzy kolejne – Zdrowaś Maryjo

Zdrować Maryjo (pol.)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Ave Maria (łac.)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.

Są to modlitwy w intencji uproszenia cnót wiary, nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich części różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą.

Następnie zapowiada się część i tajemnicę – do rozważania podczas odmawiania

Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Chwała Ojcu (pol.)

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków.

Amen.

Gloria Patri (łac.)

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula  saeculorum.

Amen.

Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy Modlitwę fatimską.

O mój Jezu (pol.)
O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia
Domine Jesu (łac.)
Domine Jesu,
dimitte nobis debita nostra,
salva nos ab igne inferiori,
perduc in caelum omnes animas,
praesertim eas,
quae misericordiae tuae maxime indigent.

Św. Maksymilian Kolbe zalecał także, po Modlitwie fatimskiej dodatkowe odmówineie Aktu Strzelistego do Maryi Niepokalanej. Nie jest to obowiązkowy element Różańca Świętego.

O Maryjo (pol.)

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego
i poleconymi Tobie

O Maria (łac.)

O Maria, sine labe concepta,
ora pro nobis, qui ad Te recurrimus
et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae
et commendatis Tibi.

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE

odmawiamy w poniedziałki i soboty

1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA

odmawiamy w czwartki

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE

odmawiamy we wtorki i piątki

1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE

odmawiamy w środy i niedziele

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej